« Prev Esther 6 Next »

Chapter 6

1 הדדנ אוהה הלילב
רמאיו ךלמה תנש
רפס־תא איבהל
ירבד תונרכזה
ויהיו םימיה
׃ךלמה ינפל םיארקנ 2 רשא בותכ אצמיו
יכדרמ דיגה
ינש שרתו אנתגב־לע
ירמשמ ךלמה יסירס
חלשל ושקב רשא ףסה
׃שורושחא ךלמב די 3 ךלמה רמאיו
רקי השענ־המ
יכדרמל הלודגו
ירענ ורמאיו הז־לע
ויתרשמ ךלמה
׃רבד ומע השענ־אל 4 ימ ךלמה רמאיו
רצחל אב ןמהו רצחב
הנוציחה ךלמה־תיב
תולתל ךלמל רמאל
ץעה־לע יכדרמ־תא
׃ול ןיכה־רשא 5 ךלמה ירענ ורמאיו
דמע ןמה הנה וילא
ךלמה רמאיו רצחב
׃אובי 6 רמאיו ןמה אוביו
תושעל־המ ךלמה ול
ץפח ךלמה רשא שיאב
ןמה רמאיו ורקיב
ץפחי ימל ובלב
רקי תושעל ךלמה
׃ינממ רתוי 7 ךלמה־לא ןמה רמאיו
ץפח ךלמה רשא שיא
׃ורקיב 8 תוכלמ שובל ואיבי
ךלמה וב־שבל רשא
וילע בכר רשא סוסו
רתכ ןתנ רשאו ךלמה
׃ושארב תוכלמ 9 סוסהו שובלה ןותנו
ירשמ שיא־די־לע
םימתרפה ךלמה
שיאה־תא ושבלהו
ץפח ךלמה רשא
והביכרהו ורקיב
בוחרב סוסה־לע
וינפל וארקו ריעה
רשא שיאל השעי הככ
׃ורקיב ץפח ךלמה 10 ןמהל ךלמה רמאיו
שובלה־תא חק רהמ
רשאכ סוסה־תאו
ןכ־השעו תרבד
ידוהיה יכדרמל
ךלמה רעשב בשויה
לכמ רבד לפת־לא
׃תרבד רשא 11 שובלה־תא ןמה חקיו
שבליו סוסה־תאו
והביכריו יכדרמ־תא
ארקיו ריעה בוחרב
השעי הככ וינפל
ץפח ךלמה רשא שיאל
׃ורקיב 12 רעש־לא יכדרמ בשיו
ףחדנ ןמהו ךלמה
יופחו לבא ותיב־לא
׃שאר 13 שרזל ןמה רפסיו
ויבהא־לכלו ותשא
והרק רשא־לכ תא
וימכח ול ורמאיו
ערזמ םא ותשא שרזו
רשא יכדרמ םידוהיה
וינפל לפנל תולחה
ול לכות ־אל
לופת לופנ־יכ
׃וינפל 14 ומע םירבדמ םדוע
ועיגה ךלמה יסירסו
איבהל ולהביו
התשמה ־לא ןמה־תא
׃רתסא התשע־רשא

« Prev Esther 6 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |