« Prev Esther 4 Next »

Chapter 4

1 עדי יכדרמו
השענ רשא־לכ־תא
יכדרמ ערקיו
קש שבליו וידגב־תא
ךותב אציו רפאו
הקעז קעזיו ריעה
׃הרמו הלודג 2 ינפל דע אוביו
ןיא יכ ךלמה־רעש
ךלמה רעש־לא אובל
׃קש שובלב 3 הנידמו הנידמ־לכבו
ךלמה־רבד רשא םוקמ
לבא עיגמ ותדו
םוצו םידוהיל לודג
קש דפסמו יכבו
׃םיברל עצי רפאו 4 תורענ הניאובתו
היסירסו רתסא
לחלחתתו הל ודיגיו
חלשתו דאמ הכלמה
שיבלהל םידגב
ריסהלו יכדרמ־תא
אלו וילעמ וקש
׃לבק 5 ךתהל רתסא ארקתו
רשא ךלמה יסירסמ
הינפל דימעה
יכדרמ־לע והוצתו
הז־המ תעדל
׃הז־המ־לעו 6 יכדרמ־לא ךתה אציו
רשא ריעה בוחר־לא
׃ךלמה־רעש ינפל 7 תא יכדרמ ול־דגיו
תאו והרק רשא־לכ
רמא רשא ףסכה תשרפ
יזנג־לע לוקשל ןמה
םיידוהיב ךלמה
׃םדבאל 8 תדה־בתכ ןגשתפ־תאו
ןשושב ןתנ־רשא
ול ןתנ םדימשהל
רתסא־תא תוארהל
תווצלו הל דיגהלו
ךלמה־לא אובל הילע
שקבלו ול־ןנחתהל
׃המע ־לע וינפלמ 9 דגיו ךתה אוביו
ירבד תא רתסאל
׃יכדרמ 10 ךתהל רתסא רמאתו
׃יכדרמ־לא והוצתו 11 ךלמה ידבע־לכ
ךלמה תונידמ־םעו
שיא־לכ רשא םיעדי
־אובי רשא השאו
רצחה־לא ךלמה־לא
רשא תימינפה
ותד תחא ארקי־אל
רשאמ דבל תימהל
ךלמה ול־טישוי
בהזה טיברש־תא
אל ינאו היחו
אובל יתארקנ
םישולש הז ךלמה־לא
׃םוי 12 תא יכדרמל ודיגיו
׃רתסא ירבד 13 בישהל יכדרמ רמאיו
ימדת־לא רתסא־לא
טלמהל ךשפנב
־לכמ ךלמה־תיב
׃םידוהיה 14 ישירחת שרחה־םא יכ
חור תאזה תעב
דומעי הלצהו
רחא םוקממ םידוהיל
ךיבא־תיבו תאו
עדוי ימו ודבאת
תעגה תאזכ תעל־םא
׃תוכלמל 15 בישהל רתסא רמאתו
׃יכדרמ־לא 16 סונכ ךל
םידוהיה־לכ־תא
ןשושב םיאצמנה
ילע ומוצו
־לאו ולכאת־לאו
םימי תשלש ותשת
ינא־םג םויו הליל
ןכ םוצא יתרענו
־לא אובא ןכבו
תדכ־אל רשא ךלמה
יתדבא רשאכו
׃יתדבא 17 שעיו יכדרמ רבעיו
וילע התוצ־רשא לככ
׃רתסא

« Prev Esther 4 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |