« Prev Ecclesiastes 12 Next »

Chapter 12

1 ךיארוב־תא רכזו
דע ךיתרוחב ימיב
ימי ואבי־אל רשא
םינש ועיגהו הערה
יל־ןיא רמאת רשא
׃ץפח םהב 2 ךשחת־אל רשא דע
חריהו רואהו שמשה
ובשו םיבכוכהו
׃םשגה רחא םיבעה 3 ירמש ועזיש םויב
ישנא ותועתהו תיבה
תונחטה ולטבו ליחה
וכשחו וטעמ יכ
׃תובראב תוארה 4 קושב םיתלד ורגסו
הנחטה לוק לפשב
רופצה לוקל םוקיו
תונב ־לכ וחשיו
׃רישה 5 וארי הבגמ םג
ךרדב םיתחתחו
לבתסיו דקשה ץאניו
הנויבאה רפתו בגחה
םדאה ךלה־יכ
ומלוע תיב־לא
קושב ובבסו
׃םידפסה 6 קחרי־אל רשא דע
תלג ץרתו ףסכה לבח
דכ רבשתו בהזה
ץרנו עובמה־לע
׃רובה־לא לגלגה 7 ץראה־לע רפעה בשיו
בושת חורהו היהשכ
רשא םיהלאה־לא
׃הנתנ 8 רמא םילבה לבה
׃לבה לכה תלהוקה 9 תלהק היהש רתיו
תעד־דמל דוע םכח
רקחו ןזאו םעה־תא
׃הברה םילשמ ןקת 10 אצמל תלהק שקב
בותכו ץפח־ירבד
׃תמא ירבד רשי 11 םימכח ירבד
תורמשמכו תונברדכ
תופסא ילעב םיעוטנ
׃דחא הערמ ונתנ 12 ינב המהמ רתיו
םירפס תושע רהזה
גהלו ץק ןיא הברה
׃רשב תעגי הברה 13 עמשנ לכה רבד ףוס
ארי םיהלאה־תא
רומש ויתוצמ־תאו
׃םדאה ־לכ הז־יכ 14 השעמ־לכ־תא יכ
טפשמב אבי םיהלאה
בוט־םא םלענ־לכ לע
׃ער־םאו

« Prev Ecclesiastes 12 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |