« Prev Deuteronomy 33 Next »

Chapter 33

1 רשא הכרבה תאזו
שיא השמ ךרב
ינב־תא םיהלאה
׃ותומ ינפל לארשי 2 יניסמ הוהי רמאיו
ומל ריעשמ חרזו אב
ןראפ רהמ עיפוה
שדק תבברמ התאו
׃ומל תדשא ונימימ 3 םימע בבח ףא
םהו ךדיב וישדק־לכ
אשי ךלגרל וכת
׃ךיתרבדמ 4 השמ ונל־הוצ הרות
׃בקעי תלהק השרומ 5 ךלמ ןורשיב יהיו
םע ישאר ףסאתהב
׃לארשי יטבש דחי 6 תמי־לאו ןבואר יחי
׃רפסמ ויתמ יהיו 7 רמאיו הדוהיל תאזו
לוק הוהי עמש
ומע־לאו הדוהי
ול בר וידי ונאיבת
׃היהת וירצמ רזעו 8 ךימת רמא יוללו
ךדיסח שיאל ךירואו
הסמב ותיסנ רשא
ימ־לע והבירת
׃הבירמ 9 ומאלו ויבאל רמאה
ויתיאר אל
ריכה אל ויחא־תאו
יכ עדי אל ונב־תאו
ךתירבו ךתרמא ורמש
׃ורצני 10 בקעיל ךיטפשמ ורוי
לארשיל ךתרותו
ךפאב הרוטק ומישי
׃ךחבזמ ־לע לילכו 11 וליח הוהי ךרב
הצרת וידי לעפו
וימק םינתמ ץחמ
־ןמ ויאנשמו
׃ןומוקי 12 דידי רמא ןמינבל
חטבל ןכשי הוהי
וילע ףפח וילע
ןיבו םויה־לכ
׃ןכש ויפתכ 13 תכרבמ רמא ףסוילו
דגממ וצרא הוהי
םוהתמו לטמ םימש
׃תחת תצבר 14 שמש תאובת דגממו
׃םיחרי שרג דגממו 15 םדק־יררה שארמו
׃םלוע תועבג דגממו 16 האלמו ץרא דגממו
הנס ינכש ןוצרו
ףסוי שארל התאובת
׃ויחא ריזנ דקדקלו 17 ול רדה ורוש רוכב
וינרק םאר ינרקו
חגני םימע םהב
םהו ץרא־יספא ודחי
םהו םירפא תובבר
׃השנמ יפלא 18 חמש רמא ןלובזלו
ךתאצב ןלובז
׃ךילהאב רכששיו 19 םש וארקי־רה םימע
יכ קדצ־יחבז וחבזי
וקניי םימי עפש
׃לוח ינומט ינפשו 20 ךורב רמא דגלו
איבלכ דג ביחרמ
עורז ףרטו ןכש
׃דקדק־ףא 21 ול תישאר אריו
קקחמ תקלח םש־יכ
םע ישאר אתיו ןופס
השע הוהי תקדצ
׃לארשי־םע ויטפשמו 22 רוג ןד רמא ןדלו
קנזי הירא
׃ןשבה־ןמ 23 ילתפנ רמא ילתפנלו
אלמו ןוצר עבש
םי הוהי תכרב
׃השרי םורדו 24 ךורב רמא רשאלו
יהי רשא םינבמ
לבטו ויחא יוצר
׃ולגר ןמשב 25 ךלענמ תשחנו לזרב
׃ךאבד ךימיכו 26 בכר ןורשי לאכ ןיא
ךרזעב םימש
׃םיקחש ותואגבו 27 םדק יהלא הנעמ
םלוע תערז תחתמו
ביוא ךינפמ שרגיו
׃דמשה רמאיו 28 חטב לארשי ןכשיו
בקעי ןיע דדב
שוריתו ןגד ץרא־לא
׃לט ופרעי וימש־ףא 29 ימ לארשי ךירשא
עשונ םע ךומכ
ךרזע ןגמ הוהיב
ךתואג ברח־רשאו
ךל ךיביא ושחכיו
ומיתומב־לע התאו
׃ךרדת

« Prev Deuteronomy 33 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |