« Prev Deuteronomy 31 Next »

Chapter 31

1 רבדיו השמ ךליו
הלאה םירבדה־תא
׃לארשי־לכ־לא 2 האמ־ןב םהלא רמאיו
יכנא הנש םירשעו
דוע לכוא־אל םויה
הוהיו אובלו תאצל
רבעת אל ילא רמא
׃הזה ןדריה־תא 3 אוה ךיהלא הוהי
ךינפל רבע
דימשי־אוה
הלאה םיוגה־תא
םתשריו ךינפלמ
רבע אוה עשוהי
רבד רשאכ ךינפל
׃הוהי 4 םהל הוהי השעו
ןוחיסל השע רשאכ
ירמאה יכלמ גועלו
דימשה רשא םצראלו
׃םתא 5 םכינפל הוהי םנתנו
םהל םתישעו
רשא הוצמה־לככ
׃םכתא יתיוצ 6 וצמאו וקזח
וארית־לא
םהינפמ וצרעת־לאו
אוה ךיהלא הוהי יכ
ךפרי אל ךמע ךלהה
׃ךבזעי אלו 7 עשוהיל השמ ארקיו
יניעל וילא רמאיו
ץמאו קזח לארשי־לכ
אובת התא יכ
הזה םעה־תא
עבשנ רשא ץראה־לא
תתל םתבאל הוהי
הנליחנת התאו םהל
׃םתוא 8 ךלהה אוה הוהיו
היהי אוה ךינפל
אלו ךפרי אל ךמע
אלו ארית אל ךבזעי
׃תחת 9 השמ בתכיו
תאזה הרותה־תא
םינהכה־לא הנתיו
םיאשנה יול ינב
תירב ןורא ־תא
ינקז־לכ־לאו הוהי
׃לארשי 10 םתוא השמ וציו
םינש עבש ץקמ רמאל
הטמשה תנש דעמב
׃תוכסה גחב 11 לארשי־לכ אובב
הוהי ינפ־תא תוארל
רשא םוקמב ךיהלא
־תא ארקת רחבי
דגנ תאזה הרותה
׃םהינזאב לארשי־לכ 12 םעה־תא להקה
םישנהו םישנאה
רשא ךרגו ףטהו
ועמשי ןעמל ךירעשב
ואריו ודמלי ןעמלו
םכיהלא הוהי־תא
תושעל ורמשו
הרותה ירבד־לכ־תא
׃תאזה 13 רשא םהינבו
ועמשי ועדי־אל
האריל ודמלו
םכיהלא הוהי־תא
םתא רשא םימיה־לכ
רשא המדאה־לע םייח
םירבע םתא
המש ןדריה־תא
׃התשרל 14 השמ־לא הוהי רמאיו
תומל ךימי וברק ןה
עשוהי־תא ארק
דעומ להאב ובציתהו
השמ ךליו ונוצאו
ובציתיו עשוהיו
׃דעומ להאב 15 להאב הוהי אריו
דמעיו ןנע דומעב
חתפ־לע ןנעה דומע
׃להאה 16 השמ־לא הוהי רמאיו
ךיתבא־םע בכש ךנה
הנזו הזה םעה םקו
יהלא ירחא
אוה רשא ץראה־רכנ
וברקב המש־אב
רפהו ינבזעו
יתרכ רשא יתירב־תא
׃ותא 17 וב יפא הרחו
םיתבזעו אוהה־םויב
םהמ ינפ יתרתסהו
והאצמו לכאל היהו
תורצו תובר תוער
אוהה םויב רמאו
ןיא־יכ לע אלה
ינואצמ יברקב יהלא
׃הלאה תוערה 18 ריתסא רתסה יכנאו
לע אוהה םויב ינפ
השע רשא הערה־לכ
םיהלא ־לא הנפ יכ
׃םירחא 19 םכל ובתכ התעו
תאזה הרישה־תא
הדמלו
המיש לארשי־ינב־תא
ןעמל םהיפב
הרישה יל־היהת
ינבב דעל תאזה
׃לארשי 20 ונאיבא־יכ
המדאה־לא
ויתבאל יתעבשנ־רשא
לכאו שבדו בלח תבז
הנפו ןשדו עבשו
םירחא םיהלא־לא
ינוצאנו םודבעו
׃יתירב־תא רפהו 21 ותא ןאצמת־יכ היהו
תורצו תובר תוער
תאזה הרישה התנעו
אל יכ דעל וינפל
יכ וערז יפמ חכשת
רשא ורצי־תא יתעדי
םרטב םויה השע אוה
ץראה־לא ונאיבא
׃יתעבשנ רשא 22 השמ בתכיו
תאזה הרישה־תא
הדמליו אוהה םויב
׃לארשי ינב־תא 23 עשוהי־תא וציו
קזח רמאיו ןונ־ןב
איבת התא יכ ץמאו
לארשי ינב־תא
ץראה־לא
םהל יתעבשנ־רשא
׃ךמע היהא יכנאו 24 השמ תולככ יהיו
ירבד־תא בתכל
רפס־לע תאזה־הרותה
׃םמת דע 25 םיולה־תא השמ וציו
ןורא יאשנ
׃רמאל הוהי־תירב 26 הרותה רפס תא חקל
דצמ ותא םתמשו הזה
הוהי־תירב ןורא
ךב םש־היהו םכיהלא
׃דעל 27 יתעדי יכנא יכ
ךפרע־תאו ךירמ־תא
יח ינדועב ןה השקה
םירממ םויה םכמע
ףאו הוהי־םע םתיה
׃יתומ ירחא־יכ 28 ילא וליהקה
םכיטבש ינקז־לכ־תא
הרבדאו םכירטשו
םירבדה תא םהינזאב
םב הדיעאו הלאה
םימשה־תא
׃ץראה־תאו 29 ירחא יתעדי יכ
תחשה־יכ יתומ
םתרסו ןותחשת
יתיוצ רשא ךרדה־ןמ
םכתא תארקו םכתא
םימיה תירחאב הערה
ערה־תא ושעת־יכ
הוהי יניעב
השעמב וסיעכהל
׃םכידי 30 ינזאב השמ רבדיו
לארשי להק־לכ
הרישה ירבד־תא
׃םמת דע תאזה

« Prev Deuteronomy 31 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |