« Prev Deuteronomy 25 Next »

Chapter 25

1 ןיב ביר היהי־יכ
ושגנו םישנא
םוטפשו טפשמה־לא
קידצה־תא וקידצהו
׃עשרה־תא ועישרהו 2 תוכה ןב־םא היהו
טפשה וליפהו עשרה
ידכ וינפל והכהו
׃רפסמב ותעשר 3 אל ונכי םיעברא
ףיסי־ןפ ףיסי
הכמ הלא־לע ותכהל
ךיחא הלקנו הבר
׃ךיניעל 4 רוש םסחת־אל
׃ושידב 5 ודחי םיחא ובשי־יכ
ןבו םהמ דחא תמו
היהת־אל ול־ןיא
הצוחה תמה־תשא
אבי המבי רז שיאל
ול החקלו הילע
׃המביו השאל 6 רשא רוכבה היהו
םש־לע םוקי דלת
החמי־אלו תמה ויחא
׃לארשימ ומש 7 שיאה ץפחי אל־םאו
ותמבי־תא תחקל
הרעשה ותמבי התלעו
הרמאו םינקזה־לא
םיקהל ימבי ןאמ
לארשיב םש ויחאל
׃ימבי הבא אל 8 ול־וארקו
ורבדו וריע־ינקז
אל רמאו דמעו וילא
׃התחקל יתצפח 9 וילא ותמבי השגנו
םינקזה יניעל
לעמ ולענ הצלחו
וינפב הקריו ולגר
הככ הרמאו התנעו
רשא שיאל השעי
תיב־תא הנבי־אל
׃ויחא 10 לארשיב ומש ארקנו
׃לענה ץולח תיב 11 םישנא וצני־יכ
ויחאו שיא ודחי
דחאה תשא הברקו
דימ השיא־תא ליצהל
הדי החלשו והכמ
׃וישבמב הקיזחהו 12 אל הפכ־תא התצקו
׃ךניע סוחת 13 ךסיכב ךל היהי־אל
הלודג ןבאו ןבא
׃הנטקו 14 ךתיבב ךל היהי־אל
הלודג הפיאו הפיא
׃הנטקו 15 קדצו המלש ןבא
המלש הפיא ךל־היהי
ןעמל ךל־היהי קדצו
לע ךימי וכיראי
הוהי־רשא המדאה
׃ךל ןתנ ךיהלא 16 הוהי תבעות יכ
הלא השע־לכ ךיהלא
׃לוע השע לכ 17 השע־רשא תא רוכז
ךרדב קלמע ךל
׃םירצממ םכתאצב 18 ךרדב ךרק רשא
ךב בנזיו
ךירחא םילשחנה־לכ
אלו עגיו ףיע התאו
׃םיהלא ארי 19 הוהי חינהב היהו
ךל ךיהלא
ביבסמ ךיביא־לכמ
רשא ץראב
ךל ןתנ ךיהלא־הוהי
החמת התשרל הלחנ
תחתמ קלמע רכז־תא
׃חכשת אל םימשה

« Prev Deuteronomy 25 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |