« Prev Deuteronomy 18 Next »

Chapter 18

1 םינהכל היהי־אל
יול טבש־לכ םיולה
הלחנו קלח
הוהי ישא לארשי־םע
׃ןולכאי ותלחנו 2 ול־היהי־אל הלחנו
הוהי ויחא ברקב
רשאכ ותלחנ אוה
׃ול־רבד 3 טפשמ היהי הזו
םעה תאמ םינהכה
חבזה יחבז תאמ
ןתנו הש־םא רוש־םא
םייחלהו ערזה ןהכל
׃הבקהו 4 ךשרית ךנגד תישאר
זג תישארו ךרהציו
׃ול־ןתת ךנאצ 5 הוהי רחב וב יכ
ךיטבש־לכמ ךיהלא
תרשל דמעל
אוה הוהי־םשב
׃םימיה־לכ וינבו 6 דחאמ יולה אבי־יכו
לארשי־לכמ ךירעש
אבו םש רג אוה־רשא
ושפנ תוא־לכב
רחבי־רשא םוקמה־לא
׃הוהי 7 הוהי םשב תרשו
ויחא־לככ ויהלא
םש םידמעה םיולה
׃הוהי ינפל 8 ולכאי קלחכ קלח
וירכממ דבל
׃תובאה־לע 9 ץראה־לא אב התא יכ
ךיהלא הוהי־רשא
דמלת־אל ךל ןתנ
תבעותכ תושעל
׃םהה םיוגה 10 ריבעמ ךב אצמי־אל
םסק שאב ותבו־ונב
שחנמו ןנועמ םימסק
׃ףשכמו 11 בוא לאשו רבח רבחו
שרדו ינעדיו
׃םיתמה־לא 12 הוהי תבעות־יכ
ללגבו הלא השע־לכ
הוהי הלאה תבעותה
םתוא שירומ ךיהלא
׃ךינפמ 13 הוהי םע היהת םימת
׃ךיהלא 14 רשא הלאה םיוגה יכ
םתוא שרוי התא
םיננעמ־לא
ועמשי םימסק־לאו
ךל ןתנ ןכ אל התאו
׃ךיהלא הוהי 15 ךיחאמ ךברקמ איבנ
הוהי ךל םיקי ינמכ
וילא ךיהלא
׃ןועמשת 16 םעמ תלאש־רשא לככ
ברחב ךיהלא הוהי
אל רמאל להקה םויב
לוק־תא עמשל ףסא
שאה־תאו יהלא הוהי
תאזה הלדגה
אלו דוע הארא־אל
׃תומא 17 ילא הוהי רמאיו
׃ורבד רשא וביטיה 18 םהל םיקא איבנ
ךומכ םהיחא ברקמ
ויפב ירבד יתתנו
תא םהילא רבדו
׃ונוצא רשא־לכ 19 רשא שיאה היהו
ירבד־לא עמשי־אל
ימשב רבדי רשא
׃ומעמ שרדא יכנא 20 דיזי רשא איבנה ךא
תא ימשב רבד רבדל
ויתיוצ־אל רשא
רבדי רשאו רבדל
םירחא םיהלא םשב
׃אוהה איבנה תמו 21 ךבבלב רמאת יכו
רבדה־תא עדנ הכיא
׃הוהי ורבד־אל רשא 22 איבנה רבדי רשא
היהי־אלו הוהי םשב
אוה אבי אלו רבדה
ורבד־אל רשא רבדה
ורבד ןודזב הוהי
רוגת אל איבנה
׃ונממ

« Prev Deuteronomy 18 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |