« Prev Deuteronomy 11 Next »

Chapter 11

1 הוהי תא תבהאו
תרמשו ךיהלא
ויתקחו ותרמשמ
ויתוצמו ויטפשמו
׃םימיה ־לכ 2 אל יכ םויה םתעדיו
רשא םכינב־תא
רשאו ועדי־אל
רסומ־תא ואר־אל
םכיהלא הוהי
ודי־תא ולדג־תא
וערזו הקזחה
׃היוטנה 3 ויתתא־תאו
השע רשא וישעמ־תאו
הערפל םירצמ ךותב
־לכלו םירצמ־ךלמ
׃וצרא 4 ליחל השע רשאו
ויסוסל םירצמ
ףיצה רשא ובכרלו
־לע ףוס־םי ימ־תא
םפדרב םהינפ
םדבאיו םכירחא
׃הזה םויה דע הוהי 5 םכל השע רשאו
םכאב־דע רבדמב
׃הזה םוקמה־דע 6 ןתדל השע רשאו
באילא ינב םריבאלו
התצפ רשא ןבואר־ןב
היפ־תא ץראה
םהיתב־תאו םעלבתו
תאו םהילהא־תאו
רשא םוקיה־לכ
־לכ ברקב םהילגרב
׃לארשי 7 תארה םכיניע יכ
הוהי השעמ־לכ־תא
׃השע רשא לדגה 8 םתרמשו
רשא הוצמה־לכ־תא
םויה ךוצמ יכנא
םתאבו וקזחת ןעמל
ץראה־תא םתשריו
המש םירבע םתא רשא
׃התשרל 9 םימי וכיראת ןעמלו
עבשנ רשא המדאה־לע
תתל םכיתבאל הוהי
ץרא םערזלו םהל
׃שבדו בלח תבז 10 התא רשא ץראה יכ
אל התשרל המש־אב
אוה םירצמ ץראכ
רשא םשמ םתאצי רשא
ךערז־תא ערזת
ןגכ ךלגרב תיקשהו
׃קריה 11 םתא רשא ץראהו
התשרל המש םירבע
תעקבו םירה ץרא
־התשת םימשה רטמל
׃םימ 12 הוהי־רשא ץרא
התא שרד ךיהלא
הוהי יניע דימת
תישרמ הב ךיהלא
תירחא דעו הנשה
׃הנש 13 ועמשת עמש־םא היהו
יכנא רשא יתוצמ־לא
םויה םכתא הוצמ
הוהי ־תא הבהאל
ודבעלו םכיהלא
םכבבל־לכב
׃םכשפנ־לכבו 14 םכצרא־רטמ יתתנו
שוקלמו הרוי ותעב
ךשריתו ךנגד תפסאו
׃ךרהציו 15 ךדשב בשע יתתנו
תלכאו ךתמהבל
׃תעבשו 16 התפי ןפ םכל ורמשה
םתרסו םכבבל
םיהלא םתדבעו
םתיוחתשהו םירחא
׃םהל 17 םכב הוהי־ףא הרחו
םימשה־תא רצעו
רטמ היהי־אלו
־תא ןתת אל המדאהו
הרהמ םתדבאו הלובי
רשא הבטה ץראה לעמ
׃םכל ןתנ הוהי 18 הלא ירבד־תא םתמשו
םכבבל־לע
םתרשקו םכשפנ־לעו
םכדי־לע תואל םתא
ןיב תפטוטל ויהו
׃םכיניע 19 םתא םתדמלו
םב רבדל םכינב־תא
ךתיבב ךתבשב
ךרדב ךתכלבו
׃ךמוקבו ךבכשבו 20 תוזוזמ־לע םתבתכו
׃ךירעשבו ךתיב 21 םכימי וברי ןעמל
לע םכינב ימיו
עבשנ רשא המדאה
תתל םכיתבאל הוהי
םימשה ימיכ םהל
׃ץראה־לע 22 ןורמשת רמש־םא יכ
תאזה הוצמה־לכ־תא
הוצמ יכנא רשא
הבהאל התשעל םכתא
םכיהלא הוהי־תא
ויכרד־לכב תכלל
׃וב־הקבדלו 23 הוהי שירוהו
הלאה םיוגה־לכ־תא
םתשריו םכינפלמ
םימצעו םילדג םיוג
׃םכמ 24 ךרדת רשא םוקמה־לכ
םכל וב םכלגר־ףכ
רבדמה־ןמ היהי
רהנה ־ןמ ןונבלהו
םיה דעו תרפ־רהנ
היהי ןורחאה
׃םכלבג 25 שיא בציתי־אל
םכדחפ םכינפב
הוהי ןתי םכארומו
־לכ ינפ־לע םכיהלא
הב־וכרדת רשא ץראה
׃םכל רבד רשאכ 26 ןתנ יכנא האר
הכרב םויה םכינפל
׃הללקו 27 רשא הכרבה־תא
תוצמ־לא ועמשת
רשא םכיהלא הוהי
םכתא הוצמ יכנא
׃םויה 28 אל־םא הללקהו
תוצמ־לא ועמשת
םתרסו םכיהלא הוהי
יכנא רשא ךרדה־ןמ
םויה םכתא הוצמ
םיהלא ירחא תכלל
רשא םירחא
׃םתעדי־אל 29 ךאיבי יכ היהו
ךיהלא הוהי
התא־רשא ץראה־לא
התשרל המש־אב
הכרבה־תא התתנו
םיזרג רה־לע
רה־לע הללקה־תאו
׃לביע 30 רבעב המה־אלה
ךרד ירחא ןדריה
ץראב שמשה אובמ
הברעב בשיה ינענכה
לצא לגלגה לומ
׃הרמ ינולא 31 םירבע םתא יכ
תשרל אבל ןדריה־תא
הוהי־רשא ץראה־תא
םכל ןתנ םכיהלא
התא םתשריו
׃הב־םתבשיו 32 תא תושעל םתרמשו
םיקחה־לכ
רשא םיטפשמה־תאו
םכינפל ןתנ יכנא
׃םויה

« Prev Deuteronomy 11 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |