« Prev Daniel 8 Next »

Chapter 8

1 תוכלמל שולש תנשב
ןוזח ךלמה רצשאלב
ינא ילא הארנ
הארנה ירחא לאינד
׃הלחתב ילא 2 יהיו ןוזחב האראו
ןשושב ינאו יתארב
םליעב רשא הריבה
האראו הנידמה
יתייה ינאו ןוזחב
׃ילוא לבוא־לע 3 האראו יניע אשאו
דמע דחא ליא הנהו
ולו לבאה ינפל
םינרקהו םינרק
ההבג תחאהו תוהבג
ההבגהו תינשה־ןמ
׃הנרחאב הלע 4 ליאה־תא יתיאר
הנופצו המי חגנמ
תויח־לכו הבגנו
וינפל ודמעי־אל
ודימ ליצמ ןיאו
ונצרכ השעו
׃לידגהו 5 ןיבמ יתייה ינאו
םיזעה־ריפצ הנהו
ברעמה־ןמ אב
ץראה־לכ ינפ־לע
ץראב עגונ ןיאו
תוזח ןרק ריפצהו
׃ויניע ןיב 6 לעב ליאה־דע אביו
יתיאר רשא םינרקה
לבאה ינפל דמע
תמחב וילא ץריו
׃וחכ 7 לצא עיגמ ויתיארו
וילא רמרמתיו ליאה
רבשיו ליאה־תא ךיו
וינרק יתש־תא
ליאב חכ היה־אלו
וינפל דמעל
הצרא והכילשיו
היה־אלו והסמריו
׃ודימ ליאל ליצמ 8 לידגה םיזעה ריפצו
ומצעכו דאמ־דע
הלודגה ןרקה הרבשנ
עברא תוזח הנלעתו
תוחור עבראל היתחת
׃םימשה 9 אצי םהמ תחאה־ןמו
הריעצמ תחא־ןרק
בגנה־לא רתי־לדגתו
חרזמה־לאו
׃יבצה־לאו 10 אבצ־דע לדגתו
הצרא לפתו םימשה
אבצה־ןמ
םיבכוכה־ןמו
׃םסמרתו 11 לידגה אבצה־רש דעו
דימתה םירה ונממו
׃ושדקמ ןוכמ ךלשהו 12 ןתנת אבצו
עשפב דימתה־לע
הצרא תמא ךלשתו
׃החילצהו התשעו 13 שודק־דחא העמשאו
דחא רמאיו רבדמ
ינומלפל שודק
יתמ־דע רבדמה
עשפהו דימתה ןוזחה
אבצו שדקו תת םמש
׃סמרמ 14 ברע דע ילא רמאיו
שלשו םיפלא רקב
׃שדק קדצנו תואמ 15 ינא יתארב יהיו
ןוזחה־תא לאינד
הנהו הניב השקבאו
ידגנל דמע
׃רבג־הארמכ 16 ןיב םדא־לוק עמשאו
רמאיו ארקיו ילוא
זלהל ןבה לאירבג
׃הארמה־תא 17 ידמע לצא אביו
הלפאו יתעבנ ואבבו
ילא רמאיו ינפ־לע
יכ םדא־ןב ןבה
׃ןוזחה ץק־תעל 18 יתמדרנ ימע ורבדבו
הצרא ינפ־לע
ינדימעיו יב־עגיו
׃ידמע־לע 19 ךעידומ יננה רמאיו
היהי־רשא תא
יכ םעזה תירחאב
׃ץק דעומל 20 לעב תיאר־רשא ליאה
ידמ יכלמ םינרקה
׃סרפו 21 ךלמ ריעשה ריפצהו
הלודגה ןרקהו ןוי
אוה ויניע־ןיב רשא
׃ןושארה ךלמה 22 הנדמעתו תרבשנהו
עברא היתחת עברא
יוגמ תויכלמ
׃וחכב אלו הנדמעי 23 םתוכלמ תירחאבו
דמעי םיעשפה םתהכ
ןיבמו םינפ־זע ךלמ
׃תודיח 24 וחכב אלו וחכ םצעו
תיחשי תואלפנו
השעו חילצהו
םימוצע תיחשהו
׃םישדק־םעו 25 חילצהו ולכש־לעו
ובבלבו ודיב המרמ
הולשבו לידגי
־לעו םיבר תיחשי
דמעי םירש־רש
׃רבשי די ספאבו 26 רקבהו ברעה הארמו
אוה תמא רמאנ רשא
יכ ןוזחה םתס התאו
׃םיבר םימיל 27 יתייהנ לאינד ינאו
םימי יתילחנו
השעאו םוקאו
ךלמה תכאלמ־תא
הארמה־לע םמותשאו
׃ןיבמ ןיאו

« Prev Daniel 8 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |