« Prev Amos 3 Next »

Chapter 3

1 הזה רבדה־תא ועמש
הוהי רבד רשא
לארשי ינב םכילע
רשא החפשמה־לכ לע
םירצמ ץראמ יתילעה
׃רמאל 2 לכמ יתעדי םכתא קר
המדאה תוחפשמ
םכילע דקפא ןכ־לע
׃םכיתנוע ־לכ תא 3 ודחי םינש וכליה
׃ודעונ־םא יתלב 4 רעיב הירא גאשיה
ןתיה ול ןיא ףרטו
ותנעממ ולוק ריפכ
׃דכל ־םא יתלב 5 חפ־לע רופצ לפתה
הל ןיא שקומו ץראה
המדאה־ןמ חפ־הלעיה
׃דוכלי אל דוכלו 6 ריעב רפוש עקתי־םא
ודרחי אל םעו
ריעב הער היהת־םא
׃השע אל הוהיו 7 ינדא השעי אל יכ
יכ רבד הוהי
ודוס הלג־םא
׃םיאיבנה וידבע־לא 8 אל ימ גאש הירא
הוהי ינדא אריי
׃אבני אל ימ רבד 9 תונמרא־לע ועימשה
תונמרא־לעו דודשאב
ורמאו םירצמ ץראב
ירה ־לע ופסאה
תמוהמ וארו ןורמש
הכותב תובר
׃הברקב םיקושעו 10 ועדי־אלו
החכנ־תושע
םירצואה הוהי־םאנ
דשו סמח
׃םהיתונמראב 11 ינדא רמא הכ ןכל
ביבסו רצ הוהי
ךממ דרוהו ץראה
וזבנו ךזע
׃ךיתונמרא 12 רשאכ הוהי רמא הכ
יפמ הערה ליצי
וא םיערכ יתש יראה
ולצני ןכ ןזא־לדב
םיבשיה לארשי ינב
הטמ תאפב ןורמשב
׃שרע קשמדבו 13 תיבב ודיעהו ועמש
ינדא־םאנ בקעי
׃תואבצה יהלא הוהי 14 ידקפ םויב יכ
וילע לארשי־יעשפ
תוחבזמ־לע יתדקפו
ועדגנו לא־תיב
ולפנו חבזמה תונרק
׃ץראל 15 ףרחה־תיב יתיכהו
ודבאו ץיקה תיב־לע
םיתב ופסו ןשה יתב
׃הוהי ־םאנ םיבר

« Prev Amos 3 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |