« Prev Amos 1 Next »

Chapter 1

1 היה־רשא סומע ירבד
רשא עוקתמ םידקנב
ימיב לארשי־לע הזח
הדוהי ־ךלמ היזע
םעברי ימיבו
לארשי ךלמ שאוי־ןב
׃שערה ינפל םיתנש 2 ןויצמ הוהי רמאיו
ןתי םלשורימו גאשי
תואנ ולבאו ולוק
שאר שביו םיערה
׃למרכה 3 הוהי רמא הכ
קשמד יעשפ השלש־לע
אל העברא־לעו
םשוד־לע ונבישא
לזרבה תוצרחב
׃דעלגה־תא 4 תיבב שא יתחלשו
תונמרא הלכאו לאזח
׃דדה־ןב 5 קשמד חירב יתרבשו
בשוי יתרכהו
ךמותו ןוא־תעקבמ
ולגו ןדע תיבמ טבש
רמא הריק םרא־םע
׃הוהי 6 הוהי רמא הכ
הזע יעשפ השלש־לע
אל העברא־לעו
םתולגה־לע ונבישא
ריגסהל המלש תולג
׃םודאל 7 תמוחב שא יתחלשו
הלכאו הזע
׃היתנמרא 8 בשוי יתרכהו
טבש ךמותו דודשאמ
יתובישהו ןולקשאמ
ןורקע־לע ידי
תיראש ודבאו
ינדא רמא םיתשלפ
׃הוהי 9 הוהי רמא הכ
רצ־יעשפ השלש־לע
אל העברא־לעו
םריגסה־לע ונבישא
םודאל המלש תולג
תירב ורכז אלו
׃םיחא 10 תמוחב שא יתחלשו
׃היתנמרא הלכאו רצ 11 הוהי רמא הכ
םודא יעשפ השלש־לע
אל העברא־לעו
ופדר־לע ונבישא
תחשו ויחא ברחב
דעל ףרטיו וימחר
הרמש ותרבעו ופא
׃חצנ 12 ןמיתב שא יתחלשו
תונמרא הלכאו
׃הרצב 13 הוהי רמא הכ
יעשפ השלש־לע
ןומע־ינב
אל העברא־לעו
םעקב ־לע ונבישא
ןעמל דעלגה תורה
׃םלובג־תא ביחרה 14 תמוחב שא יתצהו
הלכאו הבר
העורתב היתונמרא
רעסב המחלמ םויב
׃הפוס םויב 15 הלוגב םכלמ ךלהו
ודחי וירשו אוה
׃הוהי רמא

« Prev Amos 1 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |