« Prev 2 Peter 1 Next »

Chapter 1

1 Si Simon Pedro, ulipon ug apostol ni Jesu-Cristo, 2Ang grasya ug kalinaw ipadagaya unta kaninyo diha sa inyong kahibalo sa Dios ug kang Jesus nga atong Ginoo. 3Ang iyang diosnong gahum naghatag kanato sa tanang butang bahin sa kinabuhi ug pagkadiosnon, pinaagi sa atong kahibalo kaniya nga nagtawag kanato sa iyang kaugalingong himaya ug pagkahalangdon, 4nga tungod niana kita iyang gikahatagan sa bililhon ug dagku uyamot nga mga saad, aron nga pinaagi niini kamo managpakaikyas gikan sa pagpangadunot nga ania sa kalibutan tungod sa pangibog, ug mangahimo kamong mag-aambit sa diosnong kinaiya.

5 Ug tungod niining maong hinungdan, himoa ninyo ang tanang paningkamot aron nga sa inyong pagtoo ipuno ninyo ang maligdong nga batasan, ug sa maligdong nga batasan ipuno ang kahibalo, 6ug sa kahibalo ipuno ang pagpugong sa kaugalingon, ug sa pagpugong sa kaugalingon ipuno ang pagkamainantuson, ug sa pagkamainantuson ipuno ang pagkadiosnon, 7ug sa pagkadiosnon ipuno ang pagbati nga inigsoon, ug sa pagbati nga inigsoon ipuno ang gugma. 8Kay kon kining mga butanga inyong mabatonan ug magatubo, kini magapahilayo kaninyo sa pagkataspukan o sa pagkadili mabungahon diha sa inyong kahibalo sa atong Ginoong Jesu-Cristo. 9Kay bisan kinsa nga nakulangan niining mga butanga, siya buta ug igo lamang makakita sa duol ug nahikalimot nga siya nahinloan na gikan sa iyang karaan nga mga sala. 10Busa, mga igsoon, paningkamoti sa labi pa gayud nga masiguro ang inyong pagkatinawag ug pagkapinili, kay kon inyong himoon kini, dili gayud kamo mahulog; 11ug sa ingon niana aduna unyay madagayaong pagpahigayon alang kaninyo sa usa ka madaugong pagsulod ninyo ngadto sa dayong gingharian sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesu-Cristo.

12 Busa sa kanunay ako andam sa pagpahinumdum kaninyo niining mga butanga, bisan pa nga nasayud na kamo niini ug nalig-on na kamo sa kamatuoran nga inyong ginabatonan. 13Akong giisip nga maoy matarung, samtang ania pa ako niining lawas, ang pagdasig kaninyo pinaagi sa pagpahinumdom kaninyo, 14kay ako nasayud nga kining akong lawas dili na madugayng pagabiyaan, sumala sa gipadayag kanako sa atong Ginoong Jesu-Cristo. 15Ug paningkamotan ko aron nga bisan kon unya patay na ako, makahimo gihapon kamo sa paghinumdom niining mga butanga bisan kanus-a.

16 Kay sa among pagpahibalo kaninyo sa gahum ug pag-anhi sa atong Ginoong Jesu-Cristo, kami wala magsubayg mga sugilanon nga maayong pagkaminaomao, hinonoa kami mga saksi-nga-nakakita sa iyang pagkahalangdon. 17Kay sa iyang pagkadawat sa pasidungog ug himaya gikan sa Dios nga Amahan sa diha nga gihatud kaniya sa Halangdong Himaya ang tingog nga nag-ingon, "Kini mao ang akong pinalanggang Anak nga kaniya may kalipay ako," 18kami gayud mao ang nanagpakabati sa maong tingog gikan sa langit, kay kami uban man kaniya didto sa bukid nga balaan.

19 Labi pa gayud diay nga nahimatud-an ang pulong sa profesiya nga among ginabatonan. Maayo nga inyong himoon ang pagtagad niini maingon sa inyong pagtagad sa usa ka suga nga nagasiga sa dapit nga mangitngit, hangtud mobanagbanag ang panahon ug mosubang bitoong kabugason diha sa inyong mga kasingkasing. 20Kinahanglan inyong mahibaloan kini, una sa tanan, nga walay profesiya diha sa kasulatan nga arang kahimoan sa kinaugalingon nga pagpanabut, 21tungod kay wala may profesiya nga miabut pinaagi sa kabubot-on sa tawo, hinonoa minandoan sa Espiritu Santo nanagpanulti ang mga balaang tawo sa Dios.

« Prev 2 Peter 1 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |