« Prev Mark 8 Next »

Chapter 8

1 Ug niadtong panahona, sa nagkatapok na usab ang usa ka dakung panon sa katawhan, ug wala silay makaon, gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an ngadto kaniya, ug miingon siya kanila, 2"Naluoy ako sa katawhan, kay tulo na karon ka adlaw sa ilang pagpakig-uban kanako, ug wala silay makaon; 3ug kon papaulion ko sila nga walay mga kaon, panguyapan sila sa dalan; ug ang uban kanila layo ra bag gigikanan." 4Ug kaniya mitubag ang iyang mga tinun-an nga nanag-ingon, "Asa man kitag tinapay dinhi sa awaaw nga arang ikabusog niining maong panon sa katawhan?" 5Ug nangutana siya kanila, "Pila ba ka buok ang inyong tinapay?" Sila mitubag, "Pito." 6Ug gisugo niya ang panon sa katawhan sa pagpanglingkod sa yuta; ug iyang gikuha ang pito ka tinapay, ug sa nakapasalamat na siya, gipikaspikas niya kini ug gihatag ngadto sa iyang mga tinun-an aron ilang idulot; ug kini ilang gidulot ngadto sa katawhan. 7Ug dihay ilang pipila ka gagmayng isda; ug sa nakapanalangin siya niini, siya nagsugo nga idulot usab kini ngadto kanila. 8Ug sila nangaon ug nangabusog; ug ilang gihipos ang mga tipik nga nahibilin nga mipuno sa pito ka mga alat. 9Ug may mga upat ka libo ka tawo ang nangaon.

10 Ug unya iyang gipapauli sila. Ug sa paghisakay niya dihadiha sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an, siya miadto sa kayutaan sa Dalmanuta. 11Ug unya nangabut ang mga Fariseo ug misugod sa pagpakiglantugi batok kaniya, ug aron sa pagsulay kaniya, ila siyang gihangyo sa pagpakita kanilag ilhanan gikan sa langit. 12Ug sa sulod sa iyang espiritu nanghupaw siyag halalum ug miingon, "Nganong nangita mag ilhanan kining kaliwatana? Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, walay ilhanan nga igapakita niining kaliwatana." 13Ug iyang gibiyaan sila; ug sa nahibalik na siya pagsakay sa sakayan, siya mitabok ngadto sa pikas nga daplin. 14Ug ang mga tinun-an nahikalimot sa pagdalag tinapay; ug dihay ilang usa lamang ka buok nga tinapay sa sakayan. 15Ug sila gipasidan-an niya nga nag-ingon, "Bantayi ug likayi baya ninyo ang igpapatubo sa mga Fariseo ug ang igpapatubo ni Herodes." 16Ug kini ilang gisultihan sa usag usa, nga nag-ingon, "Wala man gani kitay tinapay." 17Ug sa iyang pagkamatikud niini, si Jesus miingon kanila, "Nganong ginasultihan man ninyo ang inyong wala pagpakadalag tinapay. Dili pa ba gihapon kamo makakita ni makasabut? Nagahi na ba gayud ang inyong mga kasingkasing? 18May mga mata man unta kamo, dili ba kamo makakita? May mga dalunggan man unta kamo, dili ba kamo makabati? Wala ba kamo mahinumdom? 19Pila ba ka bukag ang napuno sa mga tipik nga inyong nahipos niadtong akong pagpikaspikas sa lima ka tinapay alang sa lima ka libo?" Sila miingon kaniya, "Napulogduha" 20Ug siya miingon, "Ug pila man ka alat ang napuno sa mga tipik nga inyong nahipos gikan sa pito ka tinapay alang sa upat ka libo?" Sila miingon kaniya, "Pito." 21Ug siya miingon kanila, "Dili pa ba gihapon kamo makasabut?"

22 Ug unya miabut sila sa Betsaida. Ug dihay usa ka buta nga gidala sa mga tawo kang Jesus, ug nangamuyo sila kaniya nga unta iyang hikapon kini siya. 23Ug gigunitan niya ang buta diha sa kamot ug iyang gidala sa gawas sa balangay, ug sa gitalithian niya ang iyang mga mata ug gitapin-an siya sa mga kamot niya, nangutana siya kaniya, "Duna ka bay nakita?" 24Siya miyahat ug mitubag nga nag-ingon, "Nakakita akog mga tawo, apan nakita ko sila nga morag mga kahoy nga naglakawlakaw." 25Unya giusab ni Jesus sa pagtapion ang iyang mga kamot diha sa mga mata niya; ug kini siya mitutok ug unya hing-ulian, ug natin-aw na ang iyang pagtan-aw sa tanan. 26Ug siya gipapauli niya nga nag-ingon, "Ayaw gayud pag-adto sa balangay."

27 Ug si Jesus mipadayon sa paglakaw kauban sa iyang mga tinun-an, ngadto sa mga balangay sa Cesarea sa Filipo; ug diha sa dalan ang iyang mga tinun-an gipangutana niya nga nag-ingon, "Sumala sa sulti sa mga tawo, kinsa man kono ako?" 28Ug kaniya mitubag sila nga nanag-ingon, "Si Juan nga Bautista kono; ug ang uban nagaingon nga si Elias kono; ug ang uban nga usa kono sa mga profeta." 29Ug kanila nangutana siya nga nag-ingon, "Apan kamo, unsa may inyong sulti, kinsa man ako?" Ug si Pedro mitubag kaniya, "Ikaw mao ang Cristo." 30Ug gitugon niya sila sa dili pagsugilon kang bisan kinsa mahitungod kaniya. 31Ug unya iyang gisugdan ang pagsugilon kanila nga ang Anak sa Tawo kinahanglan magaantus sa daghang mga butang, ug nga igasalikway siya sa mga anciano ug sa mga sacerdote nga punoan ug sa mga escriba, ug nga pagapatyon siya, ug nga tapus sa tulo ka adlaw mabanhaw siya. 32Ug kanila gisulti niya kini sa walay paglipodlipod. Ug si Pedro mipinig kaniya ug iyang gisugdan siya sa pagbadlong. 33Apan siya miliso ug sa pagkakita niya sa iyang mga tinun-an, iyang gibadlong si Pedro ug miingon siya kaniya, "Pahawa diha, Satanas! Kay nagakabana ikaw dili sa mga butang sa Dios, kondili sa mga butang sa mga tawo." 34Ug ngadto kaniya iyang gitawag ang panon sa katawhan uban sa iyang mga tinun-an, ug siya miingon kanila, "Kon adunay buot mosunod kanako, kinahanglan magadumili siya sa iyang kaugalingon, ug magpas-an sa iyang krus, ug magasunod kanako. 35Kay bisan kinsa nga buot magapatunhay sa iyang kinabuhi, mawagtangan hinoon siya niini; apan bisan kinsa nga magawagtang sa iyang kinabuhi tungod kanako ug tungod sa Maayong Balita, magapatunhay niini. 36Kay unsa may kapuslanan alang sa usa ka tawo ang pagpakaangkon niya sa tibuok kalibutan nga pagapildihan sa iyang kinabuhi? 37Ug unsa may ikahatag sa tawo nga arang ikabawi niya sa iyang kinabuhi? 38Kay bisan kinsa nga magakaulaw tungod kanako ug sa akong mga pulong dinhi niining mananapaw ug makasasala nga kaliwatan, igakaulaw usab siya sa Anak sa Tawo inig-abut niya diha sa himaya sa iyang Amahan kauban sa mga manolunda nga balaan.

« Prev Mark 8 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |