« Prev Psalms 118 Next »

Chapter 118

1(По слав. 117). Славете Господа, защото е благ, Защото Неговата милост <трае> до века. 2Нека каже сега Израил, Че Неговата милост <трае> до века. 3Нека каже сега Аароновият дом, Че Неговата милост трае до века. 4Нека кажат сега ония, които се боят от Господа, Че Неговата милост <трае> до века. 5В притеснението си призовах Господа; Господ ме послуша и <ме постави> на широко място. 6Господ е откъм мене; няма да се убоя; Що може да ми стори човек? 7Господ е откъм мене между помощниците ми; Затова ще видя <повалянето> на ненавистниците си. 8По-добре да се надява някой на Господа, А не да уповава на човека. 9По-добре да се надява някой на Господа, А не да уповава на князе. 10Всичките народи ме обиколиха; <Но> в името Господно ще ги отсека. 11Обиколиха ме, да! обиколиха ме; <Но> в името Господно ще ги отсека. 12Обиколиха ме като пчели, <но> угаснаха като огън от тръни; <Защото> в името Господно ще ги отсека. 13Ти, <враже>, ме тласна силно за да падна; Но Господ ми помогна. 14Сила моя и песен моя е Господ, И Той ми стана избавител, 15Глас на радост и на избавление <се чува> в шатрите на праведните; Десницата Господна върши храбри дела. 16Десницата Господна се издигна; Десницата Господна върши храбри дела. 17Аз няма да умра, но ще живея, И ще разказвам делата Господни. 18Строго ме наказва Господ, Но на смърт не ме предаде. 19Отворете ми портите на правдата; Ще вляза в тях <и> ще прославя Господа. 20Това са Господните порти, В които ще влязат праведните. 21Ще Те славословя, защото си ме послушал, И станал си ми избавител. 22Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Стана глава на ъгъла, 23От Господа е това, <И> чудно е в нашите очи. 24Тоя е денят, който Господ е направил; Нека се радваме и се развеселим в Него. 25О Господи! избави, молим се; О Господи! молим се, изпрати благоденствие. 26Благословен <да бъде оня>, който иде в името Господно; Благославяме ви от дома Господен. 27Господ е Бог, Който ни показва светлина; Приведете до роговете на олтара Вързаната с въжета жертва. 28Ти си Бог мой, и ще Те славя; Боже мой, ще Те възвишавам. 29Славете Господа, защото е благ, Защото Неговата милост <трае> до века.

« Prev Psalms 118 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |