« Prev Hebrew Words and Phrases Next »

Index of Hebrew Words and Phrases

 • H to Qeion pascei, h tw pasconti sumpascei: 1
 • Pan o megas teqnhken: 1
 • alla qarseute: 1
 • anakekalummenoV: 1
 • anakekalummenw proswpw: 1
 • anazwpurein: 1 2
 • apaugasma: 1
 • apo blefouV ta iera grammata oidaV: 1
 • cristos gennatai doxasate: 1
 • diadhma: 1
 • diaqhkh: 1 2
 • didaskonteV: 1
 • eauton ekenwte: 1
 • efrourei: 1
 • filanqrwpia: 1
 • frourhsei: 1
 • kainh ktisiV: 1
 • kalumma: 1
 • katapausiV: 1
 • maqheusate: 1
 • melei: 1
 • merimnan: 1
 • niyasqai: 1
 • o emos eros estaurwtai: 1
 • o leloumenoV: 1
 • o ths dikaiosunhV stefanoV: 1
 • orfanouV: 1
 • panoplia: 1
 • politeuma: 1
 • sabbatismoV: 1
 • stefanoV: 1 2 3
 • ton agwna ton kalon: 1
 • ton stefanoV thV zohV: 1
 • upo PneumatoV Agion feromeuoi elalhsan oi agioi Qeou anqrwpoi: 1
 • ws kai tines twn kaq umas poihtwn eirhkasi ...: 1
« Prev Hebrew Words and Phrases Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |