Prev TOC Next
[See page image]

Page 603-604

 

603 HOMILIA XCV.

persequutus, eo docemur non sufficere, ut ante diximus, siore culpam confiteamur, et nos conscientiae morsus redarguat, sed aliquid amplius requiri. Pateor quidem initium ad poenitentiam esse tristitiam et dolor em, sine quo, nulls unquam potent else in nobis ad Deum conversio, sed potzus in malis obdur·atio. Itaque initium quo ad meliorem fr ugem revertamur, et in viam a qua aborravimus reducamur, in hoc est positum, ut animi quadam aegritzzdine rzfficiamur propter peceatum good nobis displicet, sed tzlterius progrediendum: ne Saulem imitemur qui etsi sensu peecati sui affectus, reprobus tamen coram Deo nihilominus fuit, co igitur pr·ogretiiendum est, ut ad animi aegritudinem illam otiam accedat studium nos ad bonam Dei voluntatem conformandi, et its malum odio habendum, ut bonurn qttaeraznus. Denique si peccata fatemur, et in eadem sumus proclives, sciamus nos eo magis coram Deo reddi inexcusabiles, qui enim se ipsum condemnavit, si deinceps in malis perrexerit, graviozcrn in so poenam trzzhit: good re ipso tcstetttr se divinae bonitatis contcmptorem esso, et sua zebellione gravius in se lei iudicium accersere. Sic itaque culpam confiteri discamns et aegritudirre affici, ut ad Deum convertamur, et nobis ipsis renuntiemus Dei cultui nos totes dicantos. 1'orz o Saulem noluisse Davidem fallere, neqtze ipsi mentiri ex verbis ipsius apparet, quum sit: Non nralerizciam tibi amptius, et nihilominus tames si David in ipsius manus incidisset vitam ablaturttm fttisse , non est dubium , good novas illurn videarntts occasiones deinceps quaesivisse Davidem opprirnendi, et ex sequentibus facile coniiciamus quamdiu in Iudaea David habitavit, et in cavernis et spectzbus latitavit, egosum fuisse Sauli

et novas illi sernper· insidias fuisse struct.as. Quomodo 1g ituz sine simulations pollicetur Davidi se non amplius ipsi malefacturum? Profecto its solent qui veri timoris Dci non habent radices in se alts propagat,zs, quorum mutabilis est semper fides, goon etsi aliquanclo videmus bouo affectu (fuel, certum est. tam<;n acttaua sic possideri et coarctari, ut ad priurem statum of malitiam subinde revertantur, imitati cane: rabidos qni si iacentes non cxcitentur quicscunt: scd ,zecedentes clentibus lac,erant. Sic hominis mess in qua, Dei timor non exit radices, pustquarn tztitliti;ze veneno infects est ad tetnpus vcluti soltitas ;tlfcctiones habet. Sod tluac minima quaquc occasiunu obluta cxcitanttzr et cffcrvcscunt. Quamul>rottt of,:c.rvernus nos tit inter howincsincerc et titlelitcr conversemur, et fidem rctincamtts, oportcrc vucuus cssc umni simulations ct ltypocrisi, et Deuru in rtobis opezatrzzum, no quid tzobis de nobis ipsis pollicc;trrztzr, sod ad scum zerutn ornniunz parcuterzz asstirgarutzs, qui ipsernet rzobis facultatem ea qttae promisimtzs imp lendi gtippeditet.

604

Et de Saulis falsa promissione hactenus, cui

tamen Davidem non admodum fidisse apparet ex

ipsius responso, et its quae deinceps aunt eonse

quuta, sit enim : I ehova reddet unicuique iustitiam

seam et fidem seam. Ideoque sees quemadmodum

vita tux magni ficit in ocxdis meis, 2ta magni erit

vita mea in oczctis Iehovae. Si David remunerationem

eaegisset a Saule, postulasset sibi parem gratiam

referri, segue pristinae dignitati reddi, sed quoniam

Sauli non fidebat, et incorrigibilem malitiam in

ipso animadvertebat, idcirco ad ipsum Deum con

fugit. Neque enim se in periculum mortis ultro

volt coniicere placato Saule, sed perieulum anim

advertens id eff'ugit no Deum tentare videretur.

Atqui difficilo est modum in istis servare. Nam

hominum plerumque passiones tam suzat fervidae

et aestuantes, ut iram coercere non possint. Et

deinde si forte blanditiis alliciantur facile ipsis

imponatur. Sed Deus soon ab hostium dolis semper

tutatur, cuius rei exemplum in Davide spectandum

hie nobis proponitur, qui neque hostem ipse ulcisci

voluit neque tamen sese illi committere. Nos ita

que hostiunz nustrorum ingratit.udinem eaperti, et

in malitia obdurationem, sic fraudes ipsorum prae

eaveamus, ut bene ipsis facere et velle parati simus,

et omnibus humanitatis officiis ipsorum improbi

tatem vincere, quemadmodum Davidem videmus

fecisse ergs Saulem verbis sequentibus : Ecce hastam

regis, transectt ictna onus ex istis pueris qui aeeipiat

earn. Tantum abest ut David vindicta.m aliquam

a Saule expetat, quern regem swum agnoscit, ut

contra ipsi hastam de qua poterat triumphare ultro

ipsi reddat una cum scyplo, in quo Saul aquam

ad bibendum habebat. Sod interim tames sibi. ab

illo metuit et covet cuius habebat mentem satin

cognitam, ea pravam ergs se voluntatem. Nam

alioqui fidem ipsius verbis habuisset, et se ipsi

monet apostolus non

notae Bunt hostium

ipsorum et perfidiae

amplius fidendum, et

scraper ad malum

si nobis cavemus.

Nam quum Paulus dictt carzt,atem non suspicari

ma,lum, do Incognito et occulto malo loquitur: sod

obi de;tecta ost iniquitas, esset temerarium illis nos

committerc, duos suspectos habere debemus. In

terim tarncu its cavere nobis discamus, ne malum

auimum aolversus hostes Foveamus, sod ipsis bone

somber vclititus, etiamsi inbratissimi sint. Difficile

illud frrt<;or, sod facile fore exemplo Davidis digi

mus, moclu nos Deus sno spiritu regorit. Denique

obi notau runt fraudes bostium et ipsorum infide

litas, ut sulfa sit fides, nulls promissorum constan

tia, no in laqueos ipsorum nos coniiciamus, tied'

prudentiam adhibendam sciamus quam ipso Deus`

commisissot, caritas enim tit est suspicions. Sod quuzn fraudes, et molts infidelitatis aunt exempla, non est ipsis quum ea cst ibsorum mess, ut feratur, non est suspicio dicenda