KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Přísloví 8] [Přísloví 9] [Přísloví 10]

Kniha Přísloví 9
Šalomoun moudrosti Boží v církvi mocné dílo, 3. učení její, 6. i užitky obého staví naproti 13. dílu, 16. a učení moudrosti světa a těla, 18. i škodám, kteréž ono s sebou přináší.

M oudrost vystavěla dům svůj, vytesavši sloupů svých sedm.
2 Zbila dobytek svůj, smísila víno své, stůl také svůj připravila.
3 A poslavši děvečky své, volá na vrchu nejvyšších míst v městě:
4 Kdožkoli jest hloupý, uchyl se sem. i bláznivým říká:
5 Poďte, jezte chléb můj, a píte víno, kteréž jsem smísila.
6 Opusťte hloupost a živi buďte, a choďte cestou rozumnosti.
7 Kdo tresce posměvače, dochází hanby, a kdo přimlouvá bezbožnému, pohanění.
8 Nedomlouvej posměvači, aby tě nevzal v nenávist; přimlouvej moudrému, a bude tě milovati.
9 Učiň to moudrému, a bude moudřejší; pouč spravedlivého, a bude umělejší.
10 Počátek moudrosti jest bázeň Hospodinova, a umění svatých rozumnost.
11 Nebo skrze mne rozmnoží se dnové tvoji, a přidánoť bude let života.
12 Budeš-li moudrý, sobě moudrý budeš; pakli posměvač, sám vytrpíš.
13 Žena bláznivá štěbetná, nesmyslná, a nic neumí.
14 A sedí u dveří domu svého na stolici, na místech vysokých v městě,
15 Aby volala jdoucích cestou, kteříž přímo jdou stezkami svými, řkuci:
16 Kdo jest hloupý, uchyl se sem. A bláznivému říká:
17 Voda kradená sladší jest, a chléb pokoutní chutnější.
18 Ale neví hlupec, že mrtví jsou tam, a v hlubokém hrobě ti, kterýchž pozvala.

 


Seznam kapitol knihy Kniha Přísloví:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
[16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]