KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Ozeáš 5] [Ozeáš 6] [Ozeáš 7]

Proroctví Ozeáše Proroka 6
Proroctví o obrácení lidu Izraelského k Bohu. 4. Osvědčení, že jim Bůh křiv nebyl, když je podlé zasloužení trestal.

V úzkosti své ráno hledati mne budou: Poďte, a navraťme se k Hospodinu; nebo on uchvátil a zhojí nás, ubil a uvíže rány naše.
2 Obživí nás po dvou dnech, dne třetího vzkřísí nás, a budeme živi před oblíčejem jeho,
3 Tak abychom znajíce Hospodina, více poznávati se snažovali; nebo jako jitřní svitání jest vycházení jeho, a přijde nám jako déšť jarní a podzimní na zemi.
4 Což mám činiti s tebou, ó Efraime? Což mám činiti s tebou, ó Judo, ano vaše dobrota jest jako oblak ranní, a jako rosa jitřní pomíjející?
5 Protož otesával jsem skrze proroky, zbil jsem je řečmi úst svých, aby soudů tvých světlo vzešlo.
6 Nebo milosrdenství oblibuji a ne obět, a známost Boha více než zápaly.
7 Ale oni smlouvu mou jako lidskou přestoupili, a tu se mi zpronevěřili.
8 Galád město činitelů nepravosti, plné šlepějí krvavých.
9 Rota pak kněžstva jsou jako lotři, kteříž na někoho čekají na cestě, kudyž se jde do Sichem; nebo zúmyslnou nešlechetnost páší.
10 V domě Izraelském vidím hroznou věc: Tam smilstvím Efraimovým poškvrňuje se Izrael.
11 Ano i u tebe, ó Judo, vsadil rouby, když jsem já zase vedl zajatý lid svůj.

 


Seznam kapitol knihy Proroctví Ozeáše Proroka:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]