KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[2. Paralipomenon 26] [2. Paralipomenon 27] [2. Paralipomenon 28]

Druhá Kniha Paralipomenon 27
Kralování Jotamovo, 5. vítězství nad Ammonitskými 9. a smrt jeho.

V pětmecítma letech byl Jotam, když počal kralovati, a šestnáct let kraloval v Jeruzalémě. Jméno matky jeho Jerusa dcera Sádochova.
2 Kterýž činil to, což pravého bylo před očima Hospodinovýma, podlé všeho, což činil Uziáš otec jeho, kromě že nevšel do chrámu Hospodinova, a lid ještě porušený byl.
3 On ustavěl bránu domu Hospodinova hořejší, a na zdi Ofel mnoho stavěl.
4 Nadto vystavěl i města na horách Judských, a v lesích zdělal zámky a věže.
5 On také bojoval s králem synů Ammon, a zmocnil se jich. I dali mu synové Ammon toho roku sto centnéřů stříbra, a deset tisíc měr pšenice, a ječmene deset tisíců. Tolikéž dali mu synové Ammon i léta druhého i třetího.
6 A tak zsilil se Jotam; nebo nastrojil cesty své před Hospodinem Bohem svým.
7 O jiných pak věcech Jotamových, a o všech válkách i cestách jeho, zapsáno jest v knize o králích Izraelských a Judských.
8 V pětmecítma letech byl, když kralovati začal, a šestnáct let kraloval v Jeruzalémě.
9 I usnul Jotam s otci svými, a pochovali jej v městě Davidově, a kraloval Achas syn jeho místo něho.

 


Seznam kapitol knihy Druhá Kniha Paralipomenon:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]